Hacker community condemns denial of service attacks, advocates ethical hacking

PERSBERICHT: 10 december 2010

Hackergemeenschap veroordeelt platleggen sites, draagt ethisch hacken
uit.

(English translation below)

In reactie op de recente berichtgeving rondom de aanvallen op
verschillende websites en de arrestatie van een tiener uit de regio
Haaglanden organiseert het lokale hackerhonk 'Revelation Space' in Den
Haag op 18 december 2010 een bijeenkomst over ethisch hacken. Dit met
medewerking van o.a. ICT-jurist Arnoud Engelfriet (adviesbureau
ICTRecht), hacker van het eerste uur Hans van de Looy (Madison Gurkha)
en internet-journalist Brenno de Winter (nu.nl, webwereld.nl).

De gearresteerde tiener, die betrokken zou zijn geweest bij de
aanvallen op websites van MasterCard en andere bedrijven die WikiLeaks
tegenwerkten, liet zijn gezicht wel eens zien op bijeenkomsten van de
hackerspace en is een vaste gast op het online chatkanaal van de
hackerspace. Dit is voor de deelnemers van Revelation Space aanleiding
om extra aandacht aan het onderwerp 'ethisch hacken' te besteden.

Het platleggen van websites door middel van een 'Distributed Denial of
Service'-aanval (DDoS) of op wat voor andere wijze dan ook, past niet
in de ethiek van de hackergemeenschap. Koen Martens, oprichter van de
hackerspace, zegt over de eigenrichting van "Anonymous": "een denial
of service, het platleggen van een site, vergelijk ik met iemand een
klap verkopen als je geen argumenten meer hebt om zijn ongelijk te
bewijzen".

Een hacker is iemand met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en
creativiteit, die graag uitzoekt waarom dingen werken hoe ze werken en
eventueel op zoek gaat naar zwakke schakels in het ontwerp ervan. Een
ethisch hacker gaat vervolgens op een verantwoorde manier om met de
bevindingen en zal deze niet gebruiken voor persoonlijk gewin. Hij of
zij zal de verworven kennis niet misbruiken. Een ethisch hacker is
zich bewust van de gevolgen van zijn acties en het vrijgeven van de
bevindingen, en zal zich altijd maximaal inzetten om binnen de grenzen
van de wet te opereren.

De uitgevoerde aanvallen op sites als die van MasterCard hebben als
zodanig niets te maken met hacken. Iedereen kan een computerprogramma
downloaden, installeren, op de juiste knop klikken, en zodoende
onderdeel worden van een gecoƶrdineerde  online-misdaad. Er is geen
sprake van creativiteit: er wordt slechts gebruik gemaakt van
bestaande gereedschappen zonder te hoeven nadenken over hoe deze
werken. 

Hoewel strafrechtelijke vervolging een gepaste reactie is op de acties
van deze minderjarige 'script kiddie', moet ook erkend worden dat
iedereen in zijn jeugd wel eens kattenkwaad heeft uitgehaald waar hij
of zij minder trots op is.

De betreffende jongeman en zijn handlangers zouden dan ook niet moeten
worden verstoten uit de gemeenschap, maar hen zou juist getoond moeten
worden hoe het beter kan. Een van de deelnemers van de hackerspace,
die toegeeft zelf als tiener ook niet altijd stil te hebben gestaan
bij de gevolgen van zijn acties, zegt hierover "Wat voor mijzelf erg
heeft geholpen is contact met echte hackers, mensen met gevoel voor
ethiek. Wij kunnen op het gebied van hackerethiek veel meer voor die
jongen betekenen dan de mensen die 'm opvoeden."

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 18 december van 12:30 tot
18:00 in Revelation Space, Binckhorstlaan 172, Den Haag. De
bijeenkomst wordt georganiseerd met medewerking van Stichting Hxx, het
Utrechtse hackershonk 'Randomdata' en de Nederlandse poot van
internationale hackerbeweging 2600.

Bijdragen worden geleverd door internet-journalist en hacker Brenno de
Winter (NU.nl, Webwereld en de podcast De Beveiligingsupdate),
ICT-jurist Arnoud Engelfriet (adviesbureau ICTRecht), hacker van het
eerste uur Hans van de Looy (Madison Gurkha), Jurre van Bergen
(ethisch hacker met bijzondere interesse voor overheidssites) en
Walter van Holst (ICT-jurist bij adviesbureau Mitopics en bestuurslid
van Europese koepelorganisatie van burgerrechtenorganisaties EDRi).

Iedereen is welkom om deze sessie bij te wonen. Ook pers wordt
nadrukkelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Revelation Space is een 'hackerspace', en is deel van een wereldwijde
beweging. Een hackerspace is een ruimte ('space') waar nieuwsgierige
en creatieve mensen ('hackers') bijeen komen om ideeƫn uit te wisselen
en te werken aan projecten. Veel van die activiteiten zijn van
technische aard, en betreffen ICT, computernetwerken, electronica en
hout- en metaalbewerking, maar de bezoekers houden zich ook veel bezig
met, en debatteren over, maatschappelijke vraagstukken.

'Script kiddies' is ICT-jargon voor mensen, meestal tieners, die
gebruik maken van vrij beschikbare computerprogramma's ('scripts') om,
in hun ogen, stoere acties uit te halen. Dat contrasteren wij met
'hackers', die op basis van kennis en vaardigheden creatieve
oplossingen of trucs verzinnen, en met 'crackers', die zich richten op
het (illegaal) binnendringen van computersystemen. Zowel de
activiteiten van script kiddies als die van hackers en crackers zijn
aan continue veranderingen in geaccepteerde ethiek onderhevig.

Niet voor publicatie: Voor vragen kunt u contact opnemen met Koen
Martens, gmc@revspace.nl, 06-24707813

-

Hacker community condemns denial of service attacks, advocates ethical
hacking.

In response to recent press covering of denial of service attacks on
numerous websites and the arrest of a teenager from the metropolitan
area of The Hague, the hackerspace Revelation Space in The Hague, The
Netherlands, calls for a meeting about ethical hacking. Present at
this meeting on December 18th 2010 will be, among others, IT lawyer
Arnoud Engelfriet (legal consultancy firm ICTRecht), veteran hacker
Hans van de Looy (Madison Gurkha) and internet journalist Brenno de
Winter (nu.nl, webwereld.nl).

The arrested teenager, who was allegedly involved with the attacks on
websites of MasterCard and other companies that obstructed Wikileaks
activities, was known to visit the hackerspace and was a regular in
the online chat room for the hackerspace. This motivated members of
Revelation Space to bring attention to the subject of 'ethical
hacking'.

Disrupting websites with a 'Distributed Denial of Service'-attack
(DDoS) or by any other means, does not align with the ethics of the
hacker community. Koen Martens, founder of the hackerspace, responds
to the actions of "Anonymous": "I liken a denial of service attack to
slapping someone in the face when you run out of arguments to prove
someone wrong"

A hacker is a creative and curious individual, someone who wants to
find out how things work and perhaps tries to find flaws in their
design. An ethical hacker will act responsibly with the  knowledge
gained and will not abuse this knowledge. An ethical hacker is aware
of the consequences of his or her actions or the sharing of the gained
knowledge, and will always strive to operate within the boundaries of
law.

As such, the attacks on sites such as MasterCard have nothing to do
with hacking. Anyone can download, install and start a computerprogram
and then become part of a coordinated online crime. There is no
creativity involved: DDoS attackers generally use existing tools
without realising how these function.

Although legal action is part of a proper response to the action of
this minor 'script kiddie', it must be acknowledged that everyone has
made mistakes in their youth that they are not proud of.

The young man and his accomplices should not be excluded from the
community. They should be shown a better way to reach goals. One of
the participants of the hackerspace admits that as a teenager he also
did not always consider the consequences of his actions, and explains:
"What really helped me was the interaction with real hackers, people
with a sense of ethics. We can do much more for this young man, in the
context of hacker ethics, than the people who raise him."

The event will be held on Saturday, December 18th, from 12:30 till
18:00, CET, in Revelation Space, Binckhorstlaan 172, Den Haag, The
Netherlands. The meeting is organised in cooperation with the Hxx
Foundation, the Utrecht hackerspace 'Randomdata' and the Dutch chapter
of international hacker collective 2600.

Contributing to the meeting are internet journalist Brenno de Winter
(NU.nl, Webwereld.nl and podcast 'the security update'), ICT-lawyer
Arnoud Engelfriet (legal consultancy firm ICTRecht), veteran hacker
Hans van de Looy (Madison Gurkha), Jurre van Bergen (ethical hacker
with a special interest in government sites) and Walter van Holst
(IT-lawyer with consultancy firm Mitopics and board member at European
umbrella organisation for civil rights EDRi).

Everyone is invited to this session. Members of the press are
explicitly invited to attend. Please note that the main language will
be Dutch.

Revelation Space is a 'hackerspace', and is part of a world-wide
movement. A hackerspace is a space where curious and creative people
('hackers') meet to share ideas and work on projects. Many of these
activities are in the area of technology, and deal with IT,
computernetworks, electronics and wood- and metal-crafting. But
visitors also concern themselves with and discuss society in general.

'Script kiddies' is IT-jargon for people, usually teenagers, who use
existing and freely available software ('scripts') to perform
mischievous pranks they perceive as admirable. We contrast this with
'hackers', who on the basis of knowledge and skill come up with
creative solutions and tricks, as well as with 'crackers' who
(illegally) break into computersystems. Both the activities of script
kiddies as well as those of hackers and crackers are considered in a
constantly changing ethics.

Not for publication: for details and questions, please contact Koen Martens on +31 6 24707813.

-
References:

http://www.revspace.nl/

https://foswiki.sonologic.nl/RevelationSpace/EthischHacken
http://www.hackerspaces.org/
http://www.randomdata.nl/
http://www.2600nl.net/
Home
http://www.madison-gurkha.com/ Revelation Space Binckhorstlaan 172 2516 BG Den Haag

Flattr this

Leave a Reply