Archive for the 'Lokaal' Category

Hacker community condemns denial of service attacks, advocates ethical hacking

Monday, December 13th, 2010
PERSBERICHT: 10 december 2010

Hackergemeenschap veroordeelt platleggen sites, draagt ethisch hacken
uit.

(English translation below)

In reactie op de recente berichtgeving rondom de aanvallen op
verschillende websites en de arrestatie van een tiener uit de regio
Haaglanden organiseert het lokale hackerhonk 'Revelation Space' in Den
Haag op 18 december 2010 een bijeenkomst over ethisch hacken. Dit met
medewerking van o.a. ICT-jurist Arnoud Engelfriet (adviesbureau
ICTRecht), hacker van het eerste uur Hans van de Looy (Madison Gurkha)
en internet-journalist Brenno de Winter (nu.nl, webwereld.nl).

De gearresteerde tiener, die betrokken zou zijn geweest bij de
aanvallen op websites van MasterCard en andere bedrijven die WikiLeaks
tegenwerkten, liet zijn gezicht wel eens zien op bijeenkomsten van de
hackerspace en is een vaste gast op het online chatkanaal van de
hackerspace. Dit is voor de deelnemers van Revelation Space aanleiding
om extra aandacht aan het onderwerp 'ethisch hacken' te besteden.

Het platleggen van websites door middel van een 'Distributed Denial of
Service'-aanval (DDoS) of op wat voor andere wijze dan ook, past niet
in de ethiek van de hackergemeenschap. Koen Martens, oprichter van de
hackerspace, zegt over de eigenrichting van "Anonymous": "een denial
of service, het platleggen van een site, vergelijk ik met iemand een
klap verkopen als je geen argumenten meer hebt om zijn ongelijk te
bewijzen".

Een hacker is iemand met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en
creativiteit, die graag uitzoekt waarom dingen werken hoe ze werken en
eventueel op zoek gaat naar zwakke schakels in het ontwerp ervan. Een
ethisch hacker gaat vervolgens op een verantwoorde manier om met de
bevindingen en zal deze niet gebruiken voor persoonlijk gewin. Hij of
zij zal de verworven kennis niet misbruiken. Een ethisch hacker is
zich bewust van de gevolgen van zijn acties en het vrijgeven van de
bevindingen, en zal zich altijd maximaal inzetten om binnen de grenzen
van de wet te opereren.

De uitgevoerde aanvallen op sites als die van MasterCard hebben als
zodanig niets te maken met hacken. Iedereen kan een computerprogramma
downloaden, installeren, op de juiste knop klikken, en zodoende
onderdeel worden van een gecoördineerde  online-misdaad. Er is geen
sprake van creativiteit: er wordt slechts gebruik gemaakt van
bestaande gereedschappen zonder te hoeven nadenken over hoe deze
werken. 

Hoewel strafrechtelijke vervolging een gepaste reactie is op de acties
van deze minderjarige 'script kiddie', moet ook erkend worden dat
iedereen in zijn jeugd wel eens kattenkwaad heeft uitgehaald waar hij
of zij minder trots op is.

De betreffende jongeman en zijn handlangers zouden dan ook niet moeten
worden verstoten uit de gemeenschap, maar hen zou juist getoond moeten
worden hoe het beter kan. Een van de deelnemers van de hackerspace,
die toegeeft zelf als tiener ook niet altijd stil te hebben gestaan
bij de gevolgen van zijn acties, zegt hierover "Wat voor mijzelf erg
heeft geholpen is contact met echte hackers, mensen met gevoel voor
ethiek. Wij kunnen op het gebied van hackerethiek veel meer voor die
jongen betekenen dan de mensen die 'm opvoeden."

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 18 december van 12:30 tot
18:00 in Revelation Space, Binckhorstlaan 172, Den Haag. De
bijeenkomst wordt georganiseerd met medewerking van Stichting Hxx, het
Utrechtse hackershonk 'Randomdata' en de Nederlandse poot van
internationale hackerbeweging 2600.

Bijdragen worden geleverd door internet-journalist en hacker Brenno de
Winter (NU.nl, Webwereld en de podcast De Beveiligingsupdate),
ICT-jurist Arnoud Engelfriet (adviesbureau ICTRecht), hacker van het
eerste uur Hans van de Looy (Madison Gurkha), Jurre van Bergen
(ethisch hacker met bijzondere interesse voor overheidssites) en
Walter van Holst (ICT-jurist bij adviesbureau Mitopics en bestuurslid
van Europese koepelorganisatie van burgerrechtenorganisaties EDRi).

Iedereen is welkom om deze sessie bij te wonen. Ook pers wordt
nadrukkelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Revelation Space is een 'hackerspace', en is deel van een wereldwijde
beweging. Een hackerspace is een ruimte ('space') waar nieuwsgierige
en creatieve mensen ('hackers') bijeen komen om ideeën uit te wisselen
en te werken aan projecten. Veel van die activiteiten zijn van
technische aard, en betreffen ICT, computernetwerken, electronica en
hout- en metaalbewerking, maar de bezoekers houden zich ook veel bezig
met, en debatteren over, maatschappelijke vraagstukken.

'Script kiddies' is ICT-jargon voor mensen, meestal tieners, die
gebruik maken van vrij beschikbare computerprogramma's ('scripts') om,
in hun ogen, stoere acties uit te halen. Dat contrasteren wij met
'hackers', die op basis van kennis en vaardigheden creatieve
oplossingen of trucs verzinnen, en met 'crackers', die zich richten op
het (illegaal) binnendringen van computersystemen. Zowel de
activiteiten van script kiddies als die van hackers en crackers zijn
aan continue veranderingen in geaccepteerde ethiek onderhevig.

Niet voor publicatie: Voor vragen kunt u contact opnemen met Koen
Martens, gmc@revspace.nl, 06-24707813

-

Hacker community condemns denial of service attacks, advocates ethical
hacking.

In response to recent press covering of denial of service attacks on
numerous websites and the arrest of a teenager from the metropolitan
area of The Hague, the hackerspace Revelation Space in The Hague, The
Netherlands, calls for a meeting about ethical hacking. Present at
this meeting on December 18th 2010 will be, among others, IT lawyer
Arnoud Engelfriet (legal consultancy firm ICTRecht), veteran hacker
Hans van de Looy (Madison Gurkha) and internet journalist Brenno de
Winter (nu.nl, webwereld.nl).

The arrested teenager, who was allegedly involved with the attacks on
websites of MasterCard and other companies that obstructed Wikileaks
activities, was known to visit the hackerspace and was a regular in
the online chat room for the hackerspace. This motivated members of
Revelation Space to bring attention to the subject of 'ethical
hacking'.

Disrupting websites with a 'Distributed Denial of Service'-attack
(DDoS) or by any other means, does not align with the ethics of the
hacker community. Koen Martens, founder of the hackerspace, responds
to the actions of "Anonymous": "I liken a denial of service attack to
slapping someone in the face when you run out of arguments to prove
someone wrong"

A hacker is a creative and curious individual, someone who wants to
find out how things work and perhaps tries to find flaws in their
design. An ethical hacker will act responsibly with the  knowledge
gained and will not abuse this knowledge. An ethical hacker is aware
of the consequences of his or her actions or the sharing of the gained
knowledge, and will always strive to operate within the boundaries of
law.

As such, the attacks on sites such as MasterCard have nothing to do
with hacking. Anyone can download, install and start a computerprogram
and then become part of a coordinated online crime. There is no
creativity involved: DDoS attackers generally use existing tools
without realising how these function.

Although legal action is part of a proper response to the action of
this minor 'script kiddie', it must be acknowledged that everyone has
made mistakes in their youth that they are not proud of.

The young man and his accomplices should not be excluded from the
community. They should be shown a better way to reach goals. One of
the participants of the hackerspace admits that as a teenager he also
did not always consider the consequences of his actions, and explains:
"What really helped me was the interaction with real hackers, people
with a sense of ethics. We can do much more for this young man, in the
context of hacker ethics, than the people who raise him."

The event will be held on Saturday, December 18th, from 12:30 till
18:00, CET, in Revelation Space, Binckhorstlaan 172, Den Haag, The
Netherlands. The meeting is organised in cooperation with the Hxx
Foundation, the Utrecht hackerspace 'Randomdata' and the Dutch chapter
of international hacker collective 2600.

Contributing to the meeting are internet journalist Brenno de Winter
(NU.nl, Webwereld.nl and podcast 'the security update'), ICT-lawyer
Arnoud Engelfriet (legal consultancy firm ICTRecht), veteran hacker
Hans van de Looy (Madison Gurkha), Jurre van Bergen (ethical hacker
with a special interest in government sites) and Walter van Holst
(IT-lawyer with consultancy firm Mitopics and board member at European
umbrella organisation for civil rights EDRi).

Everyone is invited to this session. Members of the press are
explicitly invited to attend. Please note that the main language will
be Dutch.

Revelation Space is a 'hackerspace', and is part of a world-wide
movement. A hackerspace is a space where curious and creative people
('hackers') meet to share ideas and work on projects. Many of these
activities are in the area of technology, and deal with IT,
computernetworks, electronics and wood- and metal-crafting. But
visitors also concern themselves with and discuss society in general.

'Script kiddies' is IT-jargon for people, usually teenagers, who use
existing and freely available software ('scripts') to perform
mischievous pranks they perceive as admirable. We contrast this with
'hackers', who on the basis of knowledge and skill come up with
creative solutions and tricks, as well as with 'crackers' who
(illegally) break into computersystems. Both the activities of script
kiddies as well as those of hackers and crackers are considered in a
constantly changing ethics.

Not for publication: for details and questions, please contact Koen Martens on +31 6 24707813.

-
References:

http://www.revspace.nl/

https://foswiki.sonologic.nl/RevelationSpace/EthischHacken
http://www.hackerspaces.org/
http://www.randomdata.nl/
http://www.2600nl.net/
Home
http://www.madison-gurkha.com/ Revelation Space Binckhorstlaan 172 2516 BG Den Haag

Flattr this

All the blogposts you’ve missed because i was too busy doing other stuff

Thursday, February 19th, 2009

It has been quiet on my blog. Well, quiet.. It has been a ghost town on my blog. HAR2009 is mainly to blame. Being a main organiser of a hacker-party where thousands are invited is, as it turns out, a tad bit time-consuming. Not that i haven’t had the inspiration to write more blog posts, on the contrary. Instead of writing those posts, let me just summarise some of the posts I could have written had Earth’s rotation been a bit slower. Just so you can appreciate what has gone unwritten.

Side by side: Halting state vs Daemon

Of course, it’s unfair to compare serial-novelist Charles Stross with debuting author Leinad Zeraus, but the similarities in both books struck me. Where Stross succeeds in telling a story of a society in which technology has such a central role that it could make or break civilisations, Zeraus fails. Don’t get me wrong, Daemon is a nice read if you enjoy fiction with correctness on nerdy matters. But where Zeraus is quite literal on incorporating current-day technology, Stross succeeds in interpolating it to a not-so-far future where things indeed go awry. Ah well, as said: comparing any sci-fi author to Stross is unfair, the man is a genius!

HAR2009 gains momentum of a run-away freight train

Yes, I could have written blog-post after blog-post about how awesome HAR2009 is going. We’re booking succes after succes, to such an extend that is almost terrifying: where is the normal chaos, disaster and governmental sabotage that plagued previous editions of these events? We can’t do anything wrong it seems. Our PR is so good, even if you’re only slightly tangential to the hacker community you must’ve heard of it (and personally, i’m very much flattered that people seem to think Rop Gonggrijp is writing those witty little articles on the HAR2009 website, while that was actually me; I mean, for someone like me growing up on hacktic, that’s quite the compliment). Ticket sales is outside of any charts, and sponsoring is coming along nicely. HAR2009 is gonna be a blast!

PostgreSQL rocks

What can I say: PostgreSQL rocks. There’s a whole bunch of new, nifty features comin up like hot standby, parallel restore, column-level security, sliding windows, recursive queries (those are not new actually) and more. Meanwhile, the community just remains a blast to hang out with as witnessed in Brussels for fosdem 2009. To top it all of, i’m seriously planning a first Dutch-Belgian PostgreSQL User Group (dbug) meetup, so if you’re interested keep an eye out on that!

A bit of a step back from GroenLinks

Reading all that, one might think all is well and swell. Unfortunately, with all this activity I became a bit stressed, overworked and burnt-out. So I had to scratch some activities from my list, urgently. It was just not healthy anymore. Now, I had to stop being involved in lots of projects, but most near to my heart has been the treasury of GroenLinks Den Haag, as well as my chairmanship of the ICT workgroup of GroenLinks. To start with the former, I’ve had to make a serious consideration: what was I getting out of it. I won’t go into details, but I felt that the position generated too much frustration, while the reward was too small to just shrug it away and move on. I will remain active doing the technical stuff for GroenLinks Den Haag though.

Now, for the ICT workgroup its an entirely different story. The group is marginally active (although a recent case led to success in the press), and getting it on track will require quite an investment of time. Time I do not have while organising HAR2009. I announced quite early on (around August 2008, when it became clear that my involvement with HAR2009 would go beyond the occassional volunteering) I would have to take a sabbatical from the working group. However, I plan to be back in full effect after HAR2009 for that particular part of GroenLinks.

Project multiverse concludes and continues

Meanwhile, a group of students led by Melvin Rook started a project named ‘multiverse‘, designing and developing an idea I have had in the back of my mind for a while: an open, distributed virtual world. The core concept is that anyone can throw in a server to host part of the virtual world, plus there is no single point of failure. A failing node will not bring down the entire virtual world, only the part of it hosted on that particular machine. What I hope the project will accomplish is to have a truly open (open-source as well as open-access) alternative to such commercial ventures as second life, which are entirely controlled by a single company. The students have finished their project, but the project is not finished. Luckily, some of the students decided to carry on and create a community around the project so it can mature. The nomination for the free software awards will probably help there too.

And all the rants

Last but not least, you’ve missed all those rants about cheap German mice that make my cursor hover all over except on the link i want to click, smokers and other scum in Bink36 who conspire to make my workplace unworkable, companies such as eneco, KPN, xs4all and T-Mobile, the general state of public transport these days, all the bullshit on the news, designers with pixel-fetishes, apple, and much much more.

It’s too late now though, so this is it. Enjoy it, it was written to last some time: I don’t expect to be able to spare a lot of time writing elaborate blog posts in the near future.

Flattr this

Todays art: eerste impressie

Saturday, September 27th, 2008
Byetone
Byetone bereikt maat 666

Zo, todays art is weer van start gegaan. Om 20.01 uur gaf Jetta Kleinsma op Den Haag CS het startsein door op een conducteursfluitje te blazen. Vervolgens genieten van een concert waarbij het station als instrument diende: met microfoons werden geluiden van rails, treinen, reizigers en wat dies meer zij opgepikt en door een stapel electronica onder controle van de artiesten tot een symphonie (volgens sommigen cacaphonie) omgevormd. Erg mooi, ik hoop dat daar nog een cd van uit komt!

Ik ga niet eens proberen op te sommen wat er allemaal te zien is. Een 20-tal lokaties in de binnenstad doen weer dienst als podium voor hedendaagse kunst: muziek in zalen als de Anton Philipszaal en de Nieuwe Kerk, dans in het theater a/h Spui, audiovisuele installaties en vertoningen in het filmhuis en ga zo maar door.

Enkele hoogtepunten van deze eerste avond: bovenaan de trap van het Spuiplein een tweetal tesla-zuilen waar de vonken overspringen. De frequentie van de vonken wordt zo geregeld, dat er tweetonige muziek wordt voortgebracht. Eerder op youtube gezien, in het echt erg gaaf!

In de Nieuwe Kerk zagen we Byetone, een audiovisuele performance waar de muziek wordt gevormd door pure sinus-golven te combineren. Wie wel eens een sinus op 20hz door een set goeie speakers heeft gespeeld kan zich iets voorstellen bij de kracht van de bass. ‘Rez on steroids’, zo zou ik het willen omschrijven. Wederom: erg gaaf!

In het filmhuis een aantal meditatieve installaties en vertoningen, maar ook een ‘dependance’ van het nemo festival: audiovisuele producties. Honden gefilmd met een hoge-snelheids camera, supervertraagd afgespeeld. Apocalyptische computer-gegenereerde korte films, noem het maar op. Lekker even achterover genieten.

De avond afgesloten met disco in het paard. Het feest gaat daar nog wel even door, ik moet toch maar gaan slapen want morgen (straks) staat er weer wat politiek op het programma: de regiobijeenkomsten van het toekomstcircus van GroenLinks. En ik heb al zo weinig geslapen deze week!

Flattr this

Algemene beschouwingen

Thursday, September 25th, 2008

Sinds lange tijd, eigenlijk voor het eerst sinds onze nieuwe burgemeester, was ik weer eens in de raadszaal van Den Haag. Vanavond voor de algemene beschouwingen (het bespreken van de begroting dus).

De vergadering begon met een emotioneel pleidooi voor het behoud van ID-banen. Het Haags Sociaal Beraad probeerde aan de wethouders en raad duidelijk te maken dat de mensen die ID-banen hebben onmisbaar zijn voor de sociale cohesie. Een van hen kon haar verhaal vanaf het spreekgestoelte niet afmaken, omdat ze in snikken uitbarste dat haar baan verloren zou gaan. Ik vrees dat het de kille rekenmeesters van VVD en PvdA weinig zal doen.

Het debat begint mat. Het CDA houdt een pleidooi voor normen, waarden en ‘christenmigranten’. Deze zouden om een of andere reden beter zijn dan andere migranten.

De SP is tegen, tenminste dat is wat ik uit het onbegrijpelijke verhaal van mw. Gyömörei haal. Waartegen precies wordt ook niet duidelijk.

Enigszins verassend toch: de PvdA pleit ineens voor de autoloze zondag, terwijl zij deze in het verleden toch altijd blokkeerde. De rest van het verhaal blijft niet hangen.

D66 is blij, dat na ferm optreden van deze fractie, de tuctucs voor Den Haag bleven behouden, maar maakt zich zorgen voor het voortbestaan van deze commerciele activiteit.

De islamdemocraten pleiten voor hagelwitte zebrapaden en het repressief aanpakken van kleine kerngroepen problematische jongeren met een marrokaanse achtergrond. Hier dreigt het nog even op een debat uit te lopen, maar wat de verschillende mensen die een interruptie plegen en de ID zelf nu eigenlijk verstaan onder repressie wordt niet duidelijk, mischien moet de AIVD in aktie komen?

De VVD steekt de loftrompet over privatisering en marktwerking: het busvervoer in de regio is goedkoper en beter voor de reiziger (of zal dat dan tenminste worden). Correcte interruptie van de SP: het zijn wel de chauffeurs die langer moeten werken voor minder geld. Iemand betaald uiteindelijk de prijs. Toevallig ken ik iemand die als buschauffeur werkt, en ik weet dus dat dit soort bezuinigingen (want dat is in feite wat er gaande is) toch al gauw over de ruggen van het personaal gaan.

CU-SGP fulmineert tegen prostitutie, coffeeshops en krakers, en eindigt met een preek waar je haren van overeind gaan staan. Het is bijna een opluchting wanneer (voorheen) LPF-er vd Velde aan het woord komt, totdat hij aankondigt een sprookje te hebben geschreven. Alsof hij het met Pijl van de CU-SGP heeft afgesproken, deze had ook al een verhaal, over een fictief christelijk gezinnetje en hun wel en wee. Moet dat nu perse? De moraal van het verhaal is, geloof ik, dat dhr vd Velde de PvdA van corruptie beticht.

En dan toch eindelijk, na bijna 4 uur: onze plaatsvervangende fractievoorzitter David Rietveld (GroenLinks dus). Als collegepartij kun je verwachten dat de oppositie gaat hakken. Dat geld zeker voor GroenLinks, vaak het ‘groene randje’ van dit PvdA+VVD college genoemd. De zaal veert op, David heeft de lachers op zijn hand. Maar zijn betoog is meer dan een grappig verhaal: GroenLinks wil aangeven dat wat goed gaat niet opvalt. Flinke investeringen in bv. windmolens en bomen, beleid om vervuilende auto’s te weren uit de Haagse binnenstad, de WMO. Ik geef toe, het verhaal is behoorlijk rooskleurig. De interrupties worden echter geniaal gepareerd, en het verhaal blijft overeind zelfs onder de zuuraanvallen van SP, Haagse Stadspartij en CDA. Well done!

Na 4 uur verslapt de aandacht, zowel bij de raadsleden als bij het publiek. Het betoog van solidair nederland gaat dan ook volkomen aan me voorbij, en ook het gortdroge monotone verhaal van de politieke partij Scheveningen gaat grotendeels aan de meeste aanwezigen voorbij, mede omdat inmiddels de vips (raadsleden, pers en fractiemedewerkers, gewone burgers zoals ik mogen gewoon creperen) worden gefetteerd met drankjes en hapjes.

Nadat Joris Wijsmuller, Haagse stadspartij, mededeelt dat hij geen behoefte voelt als laatste nog een uitgebreid verhaal te houden, wordt de vergadering geschorst. Voor mij het moment om langzaamaan de zaal te verlaten en richting huis te gaan. Wat volgt is het antwoord van de wethouders op de gestelde vragen, uiteraard voorzien van de nodige interrupties van de raad. Daarna volgt nog een tweede termijn van raadsleden gevolgd door college.

Terwijl ik naar huis fiets en raad/college zich opmaken voor een lange nacht, zie ik om mij heen dat de kunst bezit neemt van de stad. In het stadhuis reeds staan de eerste installaties, de bibliotheek wordt verlicht door krachtige beamers, het spuiplein en de route naar het station staan vol kas-achtige constructies en het centraal station is voorzien van speakers en verlichting: morgen wordt daar todays art geopend!

Flattr this

Vrij wifi in het stadhuis? Toch niet helemaal..

Thursday, September 25th, 2008

In plaats van te vertrouwen op mijn UMTS verbinding, dacht ik vanavond eens via het gratis wifi in het stadhuis verslag te gaan doen van de raadsvergadering. Helaas, wat blijkt, het stadhuis past censuur toe: ik mag mijn eigen blog niet eens bezoeken. ‘Marijuana sites’ worden niet ondersteund.

Marijuana site?? Mijn weblog?? Ik heb het mischien 1 keer over wiet gehad, maar als dat een criterium zou zijn, zouden de sites van alle landelijke dagbladen ook op de zwarte lijst moeten staan.

Ik zal eens gaan uitzoeken wat hier achter zit, en welke sites er nog meer geblokkeerd worden. Want de censuur geld niet alleen voor de publieke wifi, maar ook voor medewerkers en fracties in het stadhuis.

Ik voel me natuurlijk wel vereerd. Blijkbaar is mijn mening het censureren waard!

De censuur is gelukkig redelijk eenvoudig te omzeilen door een tunnel te graven naar een machine buiten het stadhuis, en alle verbindingen daarlangs te laten lopen. Wellicht later hier een handleiding voor de argeloze computergebruiker op het stadhuis.

Flattr this